भारतीय खाद्य निगम
क्षेत्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र), पाँचवी मंज़िल, राजेंद्र नगर, दत्तापाड़ा रोड, बोरीवली(पूर्व), मुंबई – 400 066
भरती प्रक्रिया - २०१७
 

नोंदणी प्रक्रिया


फॉर्म भरण्याआधी कृपया दिलेली जाहिरात पूर्णपणे वाचून घ्या. खालील स्कॅन केलेल्या फाईल्स फॉर्म भरतेवेळी तुमच्याजवळ असणे महत्त्वाचे आहे.

       a. तुमच्या सध्याच्या पासपोर्ट साईज कलर फोटोची स्कॅन केलेली इमेज तुमच्या जवळ असणे आवश्यक आहे. (तुमच्या पासपोर्ट साईज फोटोतील पार्श्वभूमी ही फिक्या रंगामध्ये, शक्यतो            पांढ-या रंगातील असावी. फोटोत तुमचा संपूर्ण चेहरा आणि डोळे स्पष्टपणे दिसणे आवश्यक आहे.)
       b. उमेदवाराची स्कॅन केलेली स्वाक्षरी. उमेदवाराने एका पांढ-या कागदावर काळ्या रंगाच्या पेनाने स्वाक्षरी करावी आणि तीच स्वाक्षरी स्कॅन करावी. डिजिटली केलेली स्वाक्षरी चालणार            नाही.
       c. नोंदणी फी माफ होण्यासाठी लागणा-या सर्व प्रमाणपत्रांच्या/डॉक्युमेंटस् च्या स्कॅन केलेल्या इमेजीस्.
       d. वर उल्लेख केलेल्या सर्व स्कॅन्ड फाईल्स या 200 डी. पी. आय. च्या आणि jpg फॉरमॅट मध्ये असणे आणि तयार झालेल्या फाईल चा साईज हा 450 kb पेक्षा लहान असणे आवश्यक            आहे.

तुमची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी खालील सर्व गोष्टी होणे महत्त्वाचे आहे.

       1. नोंदणी फॉर्म भरणे
       2. फोटो आणि स्वाक्षरी अपलोड करणे
       3. कन्फर्मेशन
       4. फी भरणे (SC, ST, माजी सैनिक,अपंग आणि महिला या व्यतिरिक्त सर्व)
       5. तुमचा नोंदणी फॉर्म प्रिंट करणे

नोंदणी फॉर्म

       a. फॉर्म भरण्यासाठी नोंदणीसाठी असलेल्या विंडोत जाऊन ‘वॉचमन’ च्या पोस्टवर क्लिक करा.
       b. ज्या माहिती भरण्यासाठीच्या रकान्यांपुढे ‘*’ आहे, अशी माहिती अनिवार्य (mandatory) आहे.
       c. तुमची सर्व वैयक्तिक माहिती भरा.
       d. तुमचा चालू स्थितीतील आणि वैध मोबाईल नंबर तसेच इ-मेल आय. डी. भरा.
       e. आवश्यक शैक्षणिक पात्रता ही 8 वी पास अशी आहे.
       f. त्यानंतर तुमच्या स्र्किन वर दिसणा-या इमेजमध्ये दिलेला सुरक्षा नंबर न चुकता बरोबर भरा.

फॉर्म भरुन पूर्ण झाल्यानंतर तुम्ही दिलेली सर्व माहिती सेव (save) करा. जर तुम्ही भरलेली संपूर्ण माहिती ही आवश्यक निकषांना धरुन असेल तर तुमचा फॉर्म सेव होईल. तुमचा फॉर्म सेव झाल्यानंतर तुम्हाला तुमचा नोंदणी क्रमांक (Registration Number) आणि पासवर्ड मिळेल. कृपया तुमचा नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड लिहून ठेवा. तुम्हाला तो नंतर लागणार आहे. यानंतर तुम्हाला लागणारे सर्व डॉक्युमेंटस् अपलोड करावे लागतील. तुम्ही जोपर्यंत तुमचा नोंदणी फॉर्म सबमिट (submit) करत नाही, तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या फॉर्म मध्ये बदल करु शकता.

आवश्यक डॉक्युमेंटस् अपलोड करणे

       a. तुमच्या सध्याच्या पासपोर्ट साईज कलर फोटोची स्कॅन केलेली इमेज: तुमच्या पासपोर्ट साईज फोटोतील पार्श्वभूमी ही फिक्या रंगामध्ये, शक्यतो पांढ-या रंगातील असावी. फोटोत तुमचा            संपूर्ण चेहरा आणि डोळे स्पष्टपणे दिसणे आवश्यक आहे.
       b. उमेदवाराची स्कॅन केलेली स्वाक्षरी: उमेदवाराने एका पांढ-या कागदावर काळ्या रंगाच्या पेनाने स्वाक्षरी करावी आणि तीच स्वाक्षरी स्कॅन करावी. डिजिटली केलेली स्वाक्षरी चालणार            नाही.
       c. नोंदणी फी माफ होण्यासाठी लागणा-या सर्व प्रमाणपत्रांच्या/डॉक्युमेंटस् च्या स्कॅन केलेल्या इमेजीस्.

कन्फर्मेशन

       a. यानंतरची पुढची स्टेप म्हणजे तुम्ही भरलेला फॉर्म कन्फर्म करणे. तुम्ही स्वत:चा अर्ज कन्फर्म करण्याआधी तुमच्या अर्जात भरलेली सर्व माहिती परत एकदा वाचून बघा. तुम्ही तुमचा            अर्ज मान्य करुन तो कन्फर्म केल्यानंतर तुम्हाला अर्जातील कोणतीही माहिती संपादित करता येणार नाही किंवा त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही.

फी भरणे

तुमची एकदा शैक्षणिक अर्हता Confirm झाली की तुम्हाला फी भरण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध होतील.
       १) ऑनलाईन पेमेंट गेटवे
       २) एस. बी. आय. बँक चलन

ऑनलाईन पेमेंट गेटवे
       १) प्राथमिक माहिती नोंदविणे, फोटो व स्वाक्षरी अपलोड करणे, पुष्टी करणे (Confirmation).
       २) ‘Pay Online’ हा पर्याय निवडा
       ३) तुमच्या अर्जामध्ये दाखवल्या प्रमाणे फी बरोबर आहे का याची खात्री करुन घ्यावी, रु. 300 + वास्तविक ऑनलाईन चार्जेस लागू होतील
       ४) जर तुमची फी बरोबर असेल तर ‘Pay Online’ हा पर्याय निवडा.
       ५) हा पर्याय तुम्हाला Payment Gateway कडे घेऊन जाईल. तुम्हाला तिथे Credit Card, Debit Card अथवा Net-banking असे पर्याय उपलब्ध होतील. त्यापैकी तुम्हाला योग्य त्या            पर्यायाची निवड करुन Payment करा.
       ६) तुमचे Payment पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला Online Payment Receipt मिळेल. ती Print करुन तुमच्या जवळ जतन करुन ठेवावी. ही रिसिट तुम्हाला इंटरव्ह्यू/कागदपत्रे                     पडताळणीच्या वेळी सबमिट करावी लागेल. ही प्रत तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार नंतर देखील प्रिंट करु शकता.
       ७) पेमेंट नंतर तुमची अर्जाची प्रत तुमच्या लॉगीन मध्ये उपलब्ध होईल, ती प्रिंट करुन स्वत:जवळ ठेवावी.

एस.बी.आय. बँक चलन
       १) प्राथमिक माहिती नोंदवणे, फोटो व स्वाक्षरी अपलोड करणे, पुष्टी करणे (Confirmation).
       २) ‘Challan print’ हा पर्याय निवडा.
       ३) तुमच्या अर्जामध्ये दाखवल्या प्रमाणे फी बरोबर आहे का याची खात्री करुन घ्यावी, रु. 300 + बँक चार्जेस रु. 50
       ४) जर तुमची फी बरोबर असेल तर ‘Challan Print’ हा पर्याय निवडा.
       ५) हा पर्याय तुम्हाला चलन Print कडे घेऊन जाईल. Challan प्रिंट करण्याआधी चलनवरील सर्व माहिती बरोबर असल्याची खात्री करुन घ्या. चलन प्रिंट केल्यानंतर तुमच्या जवळच्या            कोणत्याही एस. बी. आय. बँकेच्या शाखेमध्ये तुम्ही फी भरु शकता.
       ६) ज्या दिवशी तुम्ही Online अर्ज आणि चलन प्रिंट केले असेल त्याच्या दुस-या दिवशी सकाळी 11:00 नंतर तुम्ही बँकेत फी भरु शकता. बँकेत फी भरल्यानंतर, फी भरल्याची पावती            बँकेकडून घेवून जतन करुन ठेवावी. ही पावती/रिसिट तुम्हाला इंटरव्ह्यू/कागदपत्रे पडताळणीच्या वेळी सबमिट करावी लागेल.
       ७) फी बँकेमध्ये भरल्याच्या दुस-या दिवशी दुपारी 2:00 नंतर तुमच्या अर्जाची प्रत तुमच्या लॉगीन मध्ये उपलब्ध होईल. ती प्रिंट करुन घ्यावी.